பெண்ணிலா

இரவைப் பகலாக்கி
எழிலை விலையாக்கி
பகலைப் பழுதாக்கும்
பெ(வ)ண்ணிலாக்கள்

- நிஹா -