முன்ஜென்மம் – ஓர் சிறப்புக் கண்ணோட்டம்

அறிமுகம்- முன் ஜென்மம் பற்றிய பல தகவல்களை ஏலவே அறிந்திருந்தாலும் அவை பற்றி எழுதும் எண்ணம் எனக்கு என்றும் ஏற்பட்டதில்லை. காரணம் அந்த விடயத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில், நாமறியாத சில உண்மைகள் பொதிந்துள்ளன என நான் எண்ணியிருந்ததே! அப்படியானவைகள் மக்களால் விளங்கிக் கொள்ளப்பட்ட விதத்தில் குளறுபடிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதும் எனது எண்ணம். அதற்குக் காரணம், அது போன்ற, ஏழு ஜென்மம் அல்லது அதற்கு மேலும் எடுக்கும் கொள்கைகள் எப்படியோ மதங்களின் பெயரால் கூறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தமையே!

Continue reading