ஞானக் குறள் !

தன்னை யுணர்வதே பேரின்பம் உணர்ந்தபின்
தானிரண்டறக் கலப்பதே உயர்வு!

கண்ணை மூடித் தன்னைக் காணல்
தன்னையறியும் தவமே யாகும்! Continue reading