நம்மைப் பற்றிச் சில விநாடிகள் சிந்திப்போமே!

 

முன்னைய பின்னூட்டம் ஒன்று கண்ணோட்டத்திற்காக….

 

மிக நேர்மையான முறையில் குர்ஆனியக் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தற்போதைய பிரச்சாரகர்களாக அல்லது பிதாமகர்களாக, அல்லது பாதுகாப்பாளர்களாக, அல்லது சீர்திருத்தவாதிகளாகக் கூறிகொண்டு குழப்பத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்தி வருவோரைப் பற்றிய விமர்சனத்தை நடுநிலையில் நின்று வாசித்து அறிந்து கொள்ளும், ஆர்வமோ, ஏற்கும் மனமோ, விளங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலோகூட சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு இருக்குமோ என்பது தெரியவில்லை.  Continue reading