அல் குர்ஆன் 87:9

ஆகவே, அறிவுரைகள் பயனளித்திடுமாயின், நீர் அறிவுரை செய்வீராக! 

 

Al Quran 87:9

Therefore, give admonition in case the admonition profits! 

 

- நிஹா -