1. வட்டில் இருந்து பயனென்ன சோறு போட ஆளின்றேல்!

2. கட்டில் இருந்து யாது பயன், கட்டிய மனைவி வீட்டிலின்றேல்!

3. தொட்டில் இருந்தென்ன பயன் குழந்தைப் பேறில்லாதபோது! Continue reading