1. வளர்ப்பானே நற்றர்மம் அழிப்பானே றிபா
தளர்வானோ வாக்கில் 2:276

2. விட்டிடாதே கார்மானம் தொட்டிடாதே சேர்மானம்
பட்டிடாத வாழ்வு பெற

3. விரும்பியவனுடன் இருப்பீர் கூறுது குர்ஆன்
விரும்புவீர் நெருக்கம் இறை Continue reading